[DOTNETVN] Xây dựng WebApi sử dụng AspNet Core 2.0

Tải file đính kèm: SimpleWebApi

Video hướng dẫn xây dựng một trang web api đơn giản sử dụng AspNet Core 2.0 và EntityFramework Core

Bên dưới là video hướng dẫn các bạn cách để xây dựng một web api đơn giản sử dụng AspNet Core 2.0 và EntityFramework Core để thao tác với cơ sở dữ liệu MSSQL

Các phương thức xây dự chính:

1. Đọc  toàn bộ dữ liệu

2. Đọc một dòng dữ liệu

3. Tạo mới dữ liệu

4. Chỉnh sửa dữ liệu

5. Xóa dữ liệu

Tài liệu về EntityFramework Corehttp://www.entityframeworktutorial.net/efcore/entity-framework-core.aspx

Các bạn tham khảo cách để deploy một ứng dụng netcore lên IIS tại đây:

http://dotnetvn.com/Deploy-ASPNET-CORE-2.0-tren-IIS-p110.html

Note: Trong video mình đã trình bày thiếu một phần nhỏ (mà làm biến ghi lại cheeky). là phần làm thể nào sử dụng được lớp DbContext sau khi đã đăng ký vào ServiceCollection (phần này các bạn cứ xem video là hiểu). Để sử dụng các bạn chỉ cần khai báo trong constructor của controller là được nha để nhìn thấy rõ hơn các bạn có thể download source code mình đính kèm.

 

Thông tin bài viết