Menu

Tuan Phan

Pham Minh Tuan

Android Dev

EN

Thông tin cá nhân

  • Pham Minh Tuan
  • 22/09/1991
  • Viet Nam
  • phantuan03391@gmail.com

Tóm tắt chuyên môn

Kỹ năng khác

  • Ngoại ngữ
  • Công nghệ khác
  • Kỹ năng mềm
  • Mục tiêu

Học vấn

Bài viết của Pham Minh Tuan

Hiện chưa có dữ liệu cho trang này

Thử Reload lại trang

Hiện chưa có dữ liệu

Thử Reload lại trang

Kinh nghiệm làm việc